بزرگ – مهم آمریکا کره شمالی رییس جمهور

بزرگ – مهم: آمریکا کره شمالی رییس جمهور دونالد ترامپ خست وزیر سنگاپور اخبار بین الملل